Telefon kontaktowy: +48 784 884 572 kontakt@wemadesign.pl
0 0
 

Ostatnio dodane produkty

Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka*
*Zmiana domyślnej metody wysłki możliwa jest w kroku "04. Wysyłka" przy realizacji zamówienia.
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem:

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Produkt został poprawnie dodany do Twojego koszyka.

Ilość:
Razem:

Koszyk (0) Koszyk (1)

Razem produkty:
Dostawa:  Darmowa wysyłka!
Podatek 0,00 zł
Razem:

Regulamin sklepu internetowego www.WemaDesign.pl

Wieliczka, 23.05.2018r.

Sprzedaż wyrobów tekstylnych za po­śred­nic­twem sklepu internetowego wwwWemaDesign.pl re­ali­zuje Marta Majorek-Surówka, pro­wa­dząca dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod firmą P.P.H.U. „Wema” Marta Majorek-Surówka z sie­dzibą w Wieliczce (32-020), ul. W. Pola 15B, wpi­sana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po­słu­gu­jąca się nu­me­rem NIP 683-106-98-71. Kontakt ze sprze­dawcą moż­liwy jest pod ad­re­sem e-mail: kontakt@wemadesign.pl .

Dokładne dane Sprzedającego:

P.P.H.U. „Wema” Marta Majorek-Surówka
ul. W. Pola 15B, 32-020 Wieliczka

Nr konta: 86 1320 1537 1378 6353 2000 0001 (Bank Pocztowy).

NIP: 683-106-98-71

§1: Definicje

1. Klient – osoba fi­zyczna do­ko­nu­jąca za­ku­pów w Sklepie w za­kre­sie nie­zwią­za­nym bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią go­spo­dar­czą lub za­wo­dową. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

2. Sprzedawca- właściciel sklepu internetowego: Marta Majorek-Surówka prowadząca dzia­łal­ność go­spo­dar­czą pod firmą P.P.H.U. „Wema” Marta Majorek-Surówka z sie­dzibą w Wieliczce (32-020), ul. W. Pola 15B po­słu­gu­jąca się nu­me­rem NIP 683-106-98-71 dalej zwana „Sprzedawcą”.

3. Sklep - witryna internetowa www.WemaDesign.pl.

§2: Postanowienia wprowadzające

1. Za po­śred­nic­twem Sklepu, Sprzedawca pro­wa­dzi sprze­daż de­ta­liczną. Za po­śred­nic­twem Sklepu, Klient może do­ko­nać za­kupu pro­duk­tów uwi­docz­nio­nych na stro­nach Sklepu.

2. Zamówienia można składać 24 godziny/dobę.

3. Wszystkie produkty w Sklepie są produktami fabrycznie nowymi.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.

6.Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Klientem a Sprzedawcą.

7. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

§3: Składanie zamówienia

1. W celu zło­że­nia za­mó­wie­nia, Kupujący zo­bo­wią­zany jest pod­jąć na­stę­pu­jące kroki:

a) wy­brać pro­dukt lub pro­dukty bę­dące przed­mio­tem za­mó­wie­nia po­przez klik­nię­cie przy­ci­sku „Dodaj do ko­szyka”,

b) z wi­doku ko­szyka klik­nąć w przy­cisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

c) w widoku podsumowania zakupów wpisać ewentualne kody rabatowe oraz wybrać jeden z trzech sposobów realizacji zamówienia: poprzez utworzenie nowego konta klienta, zalogowania do istniejącego konta klienta lub formę zakupów bez rejestracji

d) z widoku podsumowania zakupów wybrać metodę dostawy,

e) z widoku podsumowania zakupów wybrać metodę płatności,

f) z widoku podsumowania zakupów zaakceptować postanowienia Regulaminu,

g)ostatecznie potwierdzić zamówienie klikając w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

3.Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail wymagane prawem informacje, w tym potwierdzenie zawarcia umowy.

§4: Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wy­boru na­stę­pu­jące me­tody do­stawy pro­duk­tów ob­ję­tych za­mó­wie­niem:

a) Odbiór osobisty w siedzibie firmy - ul. W. Pola 15B 32-020 Wieliczka codziennie w godzinach 9-18 - odbiór jest bezpłatny

b) Paczkomaty InPost (przedpłata) - koszt 10zł, orien­ta­cyjny czas do­stawy 1 dzień roboczy od chwili wysłania za­mó­wie­nia,

c) Paczkomaty InPost (za pobraniem) - koszt 14zł, orien­ta­cyjny czas do­stawy 1 dzień roboczy od chwili wysłania za­mó­wie­nia,

d) Kurier (przedpłata) - koszt 12zł, orien­ta­cyjny czas do­stawy 1 dzień roboczy od chwili wysłania za­mó­wie­nia,

e) Kurier (za pobraniem) - koszt 14zł, orien­ta­cyjny czas do­stawy 1 dzień roboczy od chwili wysłania za­mó­wie­nia,

2. Koszt do­stawy po­nosi Kupujący, chyba że Sprzedawca od­mien­nie okre­śli w Sklepie.

3. Darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach powyżej 200zł (nie licząc kosztów dostawy).

4. Kupujący ma do wy­boru na­stę­pu­jące me­tody płat­no­ści za za­mó­wione pro­dukty:

a) prze­lew na ra­chu­nek ban­kowy Sprzedawcy: 86 1320 1537 1378 6353 2000 0001 (Bank Pocztowy),

b) płat­ność za po­śred­nic­twem ser­wisu Transferuj.pl,

c) płatność za pobraniem.

§5: Realizacja zamówienia

1. Realizacja za­mó­wie­nia po­lega na jego przy­go­to­wa­niu do wy­syłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zre­ali­zo­wane z chwilą przy­go­to­wa­nia za­mó­wie­nia do wy­syłki.

2. Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia każ­do­ra­zowo ustalany jest z Klientem.

3. Po zre­ali­zo­wa­niu za­mó­wie­nia Sprzedawca poinformuje Klienta o re­ali­za­cji za­mó­wie­nia i roz­pocz­nie wy­syłkę za­mó­wie­nia do Klienta.

4. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży ( faktura VAT) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

§6: Odstąpienie od umowy

1. Klient, który za­warł ze Sprzedawcą umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2. Nie można odstąpić od umowy, jeśli przedmiotem umowy była rzecz wyprodukowana ze specyfikacji Klienta (na przykład poduszka  ze spersonalizowanym nadrukiem lub pościel w niestandardowym, zamówionym przez Klienta rozmiarze).

3. Klient o odstąpieniu od umowy może poinformować przez internet np. mailowo wysyłając informację na adres: kontakt@wemadesign.pl lub składając oświadczenie na piśmie.

4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z dowodem zakupu.

5. Zwrócone mogą zostać wszystkie produkty z zamówienia lub tylko jeden i więcej.

6. Klient po­nosi bez­po­śred­nie koszty zwrotu rze­czy.

7. Zwrot dokonanych przez Klienta należności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w momencie otrzymania towaru lub dowodu jego wysłania przez Klienta.

8. Zwrot należności następuje w takim sposobie, jakim posłużył się Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z kosztami.

9. Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

P.P.H.U. „Wema” Marta Majorek-Surówka

ul. W. Pola 15B, 32-020 Wieliczka

z dopiskiem „zwrot"

Prosimy o zabezpieczenie wysyłanego produktu tak, aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.

§7: Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obo­wią­zek do­star­czyć Klientowi pro­dukt wolny od wad.

2. Klient ma 2 lata na reklamację towaru.

3. Sprzedawca jest od­po­wie­dzialny wzglę­dem Klienta, je­żeli sprze­dany pro­dukt ma wadę fi­zyczną lub prawną (rę­koj­mia za wady).

4. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może zdecydować o krokach podjętych w ramach reklamacji: obniżeniu ceny towaru lub odstąpieniu od umowy.

5. Aby zgłosić reklamację Klienta proszony jest o przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@wemadesign.pl w tytule wpisując Reklamacja oraz o zamieszczenie takich informacji, jak numer zamówienia, imię i nazwisko, nazwę produktu oraz opis uszkodzenia.

6. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada Sprzedający.

§8: Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. „Wema” Marta Majorek-Surówka z siedzibą w Wieliczce (32-020), ul. W. Pola 15B, NIP: 683-106-98-71.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE a także Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w swoim sklepie z dostawy kurierem lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, usuwania swoich danych osobowych oraz przekazania ich innemu administratorowi.

5. Pozostałe postanowienia Polityki Prywatności dostępne są na stronie: http://wemadesign.pl/content/5-polityka-prywatnosci .

§9: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Klient ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń. Między in­nymi, Klient ma moż­li­wość:

a) zwró­ce­nia się do sta­łego po­lu­bow­nego sądu kon­su­menc­kiego z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie sporu wy­ni­kłego z za­war­tej Umowy Sprzedaży,

b) sko­rzy­sta­nia z po­mocy po­wia­to­wego (miej­skiego) rzecz­nika praw kon­su­menta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych za­dań na­leży ochrona kon­su­men­tów.

2. Bardziej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Klient może szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.

3. Klient może rów­nież sko­rzy­stać z plat­formy ODR, która do­stępna jest pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­tami i przed­się­bior­cami dą­żą­cymi do po­za­są­do­wego roz­strzy­gnię­cia sporu do­ty­czą­cego zo­bo­wią­zań umow­nych wy­ni­ka­ją­cych z in­ter­ne­to­wej umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie usług.

§10: Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

3. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://wemadesign.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


Autorskie projekty

Szyjemy produkty według własnego pomysłu - nie znajdziesz ich gdzie indziej.

 

Bezpieczeństwo i ekologia

Nasze produkty nie podrażniają ani nie uczulają, mogą korzystać z nich także najmłodsi.

 

Zaprojektuj własny produkt!

Zobacz zestawienie prawie 300 tkanin i napisz do nas z indywidualnym zamówieniem: bit.ly/WemaDesignKatalog

 

100% Satysfakcji

Możliwość zwrócenia produktów w terminie 14 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów.